06 Październik 2022 19:37:23
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· Pytania i odpowiedzi
· Forum
· Kontakt
· Katalog linków
· Galeria
· Szukaj
Aktualnie online
· Gości online: 2
· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 109
· Najnowszy użytkownik: SP0085CZ
Ostatnie artykuły
· test
· Pytania do testów na...
· Świadectwa operatora...
· Krajowa Tablica Prze...
· Krótkofalowcy Często...
Ostatnio Widziani
SP9QZL 3 tygodni
SN9C 9 tygodni
SQ9QS14 tygodni
sp9aae23 tygodni
sp9aki23 tygodni
SP9FOW27 tygodni
SP0085CZ28 tygodni
sn0hq41 tygodni
SP9VJ76 tygodni
SQ8BRZ81 tygodni
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Nasi partnerzy
Partnerzy techniczni strony

TRUSTNET
ul. Partyzantów 1/3
42-200 Częstochowa
www.trustnet.pl

GoGetSSL Site Seal
Pogoda
Częstochowa www booked net
+C

Max.: +

Min.: 0°

Pn, 21.12.2020
Nawigacja
Artykuły » Przepisy i przypisy dot. naszego hobby » Nowe rozporządzenie w spr. pozwoleń radiowych
Nowe rozporządzenie w spr. pozwoleń radiowych

DZIENNIK USTAW


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r.
Poz. 10
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej


Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243,
827 i 1198) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”;
2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń;
3) okres ważności pozwoleń;
4) sposób identyfikacji stacji amatorskiej.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) stacja amatorska – urządzenie albo urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem albo
systemami antenowymi niezbędne do wykonywania w jednej lokalizacji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej;
2) prefiks – jeden z następujących układów dwóch liter albo cyfry i litery: HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z, przeznaczony
przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny do wykorzystania przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej
do tworzenia znaków wywoławczych;
3) świadectwo operatora urządzeń radiowych – świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne;
4) znak wywoławczy – unikalny ciąg liter łacińskich i cyfr arabskich identyfikujący stację amatorską.
§ 3. 1. Ustala się rodzaje pozwoleń:
1) pozwolenie kategorii 1 – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pozwolenie kategorii 3 – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810–2000 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7200 kHz,
14000–14350 kHz, 21000–21450 kHz, 28000–29700 kHz, 144–146 MHz, 430–440 MHz i 10,0–10,5 GHz, przeznaczonych
dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji
(Dz. U. poz. 1254).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 10


3) pozwolenie kategorii 5 – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej pracującej:
a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości nie większej niż
30 MHz,
b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości większej niż 30 MHz
– we wszystkich zakresach przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) pozwolenie dodatkowe – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika określoną w tym pozwoleniu, nie większą niż 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udziału
w zawodach lub zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.
2. Dopuszcza się używanie stacji amatorskiej poza lokalizacją określoną w pozwoleniach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2.
§ 4. Pozwolenie kategorii 1 wydaje się:
1) osobie fizycznej, która posiada:
a) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony
organ zagraniczny albo
b) pozwolenie wydane przez uprawniony organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone
w § 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem
Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT);
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także
stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), które przedłożą zgodę od jednej do trzech osób odpowiedzialnych za pracę stacji amatorskiej,
posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo wydane
przez uprawniony organ zagraniczny, oraz które ukończyły 18 lat.
§ 5. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń
radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony organ zagraniczny.
§ 6. Pozwolenie kategorii 5 wydaje się:
1) osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo
wydane przez uprawniony organ zagraniczny i ukończyła 18 lat;
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także
stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, które przedłożą
zgodę osoby odpowiedzialnej za pracę stacji amatorskiej, posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń
radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony organ zagraniczny, oraz która ukończyła
18 lat.
§ 7. Pozwolenie dodatkowe wydaje się:
1) osobie fizycznej,
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także
stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
– które posiadają pozwolenie kategorii 1.
§ 8. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w § 4, § 5 i § 7, przez osobę fizyczną, która nie ukończyła 18 lat, wymaga
uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.
§ 9. Pozwolenia wydaje się na okres nieprzekraczający:
1) 10 lat – w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3;
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 10


2) 5 lat – w przypadku pozwolenia kategorii 5;
3) 12 miesięcy – w przypadku pozwolenia dodatkowego.
§ 10. 1. Stację amatorską identyfikuje się za pomocą znaku wywoławczego, który zawiera:
1) prefiks;
2) cyfrę arabską z zakresu od 0 do 9;
3) kombinację maksymalnie:
a) 7 znaków, składających się z liter i cyfr arabskich, z których ostatni jest literą – w przypadku pozwoleń dodatkowych,
b) 4 znaków, składających się z liter i cyfr arabskich, z których ostatni jest literą – w przypadku pozostałych kategorii
pozwoleń.
2. Znak wywoławczy przydzielany w pozwoleniu kategorii 5 rozpoczyna się prefiksem SR, którego wykorzystywanie
przy przydzielaniu znaku wywoławczego w pozwoleniu innego rodzaju jest niedopuszczalne.
§ 11. Znak wywoławczy przydziela się, mając na uwadze propozycję zawartą we wniosku o wydanie pozwolenia, jeżeli
znak ten nie został już przydzielony innej stacji amatorskiej.
§ 12. Pozwolenia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały
wydane.
§ 13. Do wniosków o wydanie pozwoleń złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy
tego rozporządzenia, przy czym na wniosek o wydanie pozwolenia tymczasowego określonego w przepisach dotychczasowych
wydaje się pozwolenie dodatkowe określone w rozporządzeniu.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nowy użytkownik
(3.235.65.220)
Wszystkich nowych użytkowników, zapraszamy do rejestracji w panelu Logowanie. Więcej szczegółów jest TUTAJ. W przypadku problemów prosimy o kontakt na adres: infosp9kaj.com
Kontakt na paśmie
Częstotliwości lokalne:
Direct 2m - 145.300
Direct 70cm - 434.475

Przemienniki:
SR9J - FM 2m
- 145.787,5 *
* ton - 123 Hz

SR9CZ - DSTAR 70cm
- 439.175
Przydatne linki
Polski Związek Krótkofalowców - PZK

Śląski Oddział Terenowy PZK
- OT-06 PZK
- OT-06 PZK na Facebook

Górnośląski Oddział Terenowy PZK - OT-29 PZK

Częstochowska Grupa Radioamatorska - 36FM

Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE
- Pozwolenie
- Wykaz


DX cluster - DX Summit

Portal QRZ - QRZ.com

I.A.R.U. - I.A.R.U.
Czas w Częstochowie
Local:

UTC / test:

4,141,319 unikalne wizyty